تبریز پی

ماینرگیت

استخر ماینرگیت MinerGate

محل سرور : امریکا  | متوسط فی :1.14%

BTCETHLTCXMRBCNQCNXDNDSHFCNMCNETCZECBTGINF8AEON

 

ماین دوال

در ماینر گیت شما میتوانید علاوه بر سکه اصلی ، یکی از سکه های زیر را همزمان ماین کنید بدون اینکه از هش ریت سکه اصلی کم شود.

FCN,MCN,XDN

کلاود ماینینگ

در ان استخر کلاودماینیگ نیز فعال است منتها فقط برای سکه های مونرو و بیت کوین (Bitcoin BTC and Monero XMR ).

فی

ماینر گیت برای پرداخت های از نوع PPS  یک ونیم 1.5 درصد و برای پرداخت های از نوع PPLNS یک 1 درصد کارمزد و فی میگیرد.

ادرس سرور

ادرس سرورهای ماینر گیت برای ماین سکه های مختلف بصورت زیر میباشد.

 • ETH

OpenCL ethminer -G -S eth.pool.minergate.com:45791

CUDA ethminer -U -S eth.pool.minergate.com:45791

 • ETC

http://etc.pool.minergate.com:51777
http://etс.pool.minergate.com:45777

 • LTC

stratum+tcp://ltc.pool.minergate.com:3336

 • XMR

stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560
stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45564

 • BCN

stratum+tcp://bcn.pool.minergate.com:45550
stratum+tcp://bcn.pool.minergate.com:45554

 • BTG

stratum+tcp://btg.pool.minergate.com:3257

 • XDN

stratum+tcp://xdn.pool.minergate.com:45620

 • QCN

stratum+tcp://qcn.pool.minergate.com:45570

 • FCN

stratum+tcp://fcn.pool.minergate.com:45610

 • MCN

stratum+tcp://mcn.pool.minergate.com:45640

 • AEON

stratum+tcp://aeon.pool.minergate.com:45690

 • DSH

stratum+tcp://dsh.pool.minergate.com:45720

 • INF8

stratum+tcp://inf8.pool.minergate.com:45750

 • ZEC

stratum+tcp://zec.pool.minergate.com:3357

ماین دوال با FCN


stratum+tcp://fcn-qcn.pool.minergate.com:45600
stratum+tcp://fcn-dsh.pool.minergate.com:45730
stratum+tcp://fcn-inf8.pool.minergate.com:45760
stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45760
stratum+tcp://fcn-xmr.pool.minergate.com:45594

ماین دوال با MCN


stratum+tcp://mcn-qcn.pool.minergate.com:45670
stratum+tcp://mcn-dsh.pool.minergate.com:45740
stratum+tcp://mcn-inf8.pool.minergate.com:45770

ماین دوال با XMR


stratum+tcp://xdn-xmr.pool.minergate.com:45790

حداقل پرداخت های ماینرگیت

BCN:100 MRO:0.1 FCN:0.01 QCN:0.01 XDN:1 MCN:0.01 AEON:0.01 DSH:0.01 INF8:0.01 LTC:0.01 BTC:0.01 ETH:0.001 ETC:0.001 ZEC:0.0001

دیدگاه‌ خود را بنویسید